Správa operačního systému Linux - Vicki Standfield a Roderick W. Smith

Recenze knihy vydané nakladatelstvím SoftPress.

8.1.2004 11:00 | o.k. | přečteno 15017×

Sprava operacniho systemu Linux Tato kniha není na našem trhu žádnou žhavou novinkou. Na pultech knihkupectví se již nějaký ten pátek těší zájmu linuxových příznivců. Kniha poprvé spatřila světlo světa v roce 2000, kdy byla vydána nakladatelstvím Sybex pod originálním názvem "Linux System Administration". Autoři anglického originálu jsou Vicki Standfield a Roderick W. Smith.

Na 700 stránkách a v 18 kapitolách členěných do 5 logických částí se ukrývá nepřeberné množství informací z oblasti správy operačního systému Linux. Publikace je určena především pro ty, kteří již mají nějaké zkušenosti s operačním systémem Linux a chystají se proniknout hlouběji do konfiguračních voleb tohoto systému za účelem získání hlubších znalostí, které potom mohou uplatnit jako samostatní správcové systému. Samozřejmě tím nemíním to, že si tuto knihu nemůže přečíst úplný nováček v Linuxu, ale místy bude podle mě pro něj čtení těžkopádné a bude muset sáhnout po zdrojích dalších informací, aby dokázal správně pochopit všechny souvislosti popisované v této knize.

Nejlepším popisem celé knihy bude podle mého názoru stručný popis jednotlivých kapitol, které se v ní nacházejí.

Část 1 - Jak věci pracují

Kapitola 1 - Základní rysy správce systému
Jsou zde popsány základní úkoly, které jsou obvykle od správců systému vyžadovány. Podstatný důraz je kladen na metodiku tvorby systémových protokolů pro každý spravovaný systém. Vzorové systémové protokoly jsou hojně uváděny v celé publikaci a následují prakticky po každém systémovém nastavení či změně v tomto nastavení. V první kapitole je ještě stručně zmíněna komunikace s uživateli, kterou musí sytémový správce denně podstupovat a na závěr kapitoly nechybí ani stručný popis jak se chovat jako uživatel root, kdy správu systému pod tímto uživatelem provádět a kdy naopak neprovádět.
Kapitola 2 - Instalace Linuxu
Ještě před samotným popisem instalace Linuxu je zde popsán výběr technických prostředků, tzn. od minimálních technických prostředků přes technické prostředky vhodné pro základní pracovní stanici, pro výkonnou grafickou pracovní stanici až po server. Dále je zde stručně popsán symetrický multiprocessing a možnost seskupování Linuxových stanic (clustering). Následuje podkapitola o typech diskových polí (raid) a způsobu jejich konfigurace a podkapitola o technických prostředcích na které je třeba si dát pozor (winmodemy). Další podkapitola nepříliš rozsáhle popisuje charakteristické vlastnosti několika základních distribucí. Závěr této kapitoly patří instalaci distribuce Red Hat a to jak na server, tak i na pracovní stanici včetně ukázek nastavení základních věcí (síť, uživatelské účty, ...) po samotné instalaci.
Kapitola 3 - Soubory a procesy v operačním systému Linux
Popisuje standardy hierarchie systému souborů. Následuje podrobný popis systému souborů ext3, vlastnosti a typy souborů a adresářů v tomto souborovém systému. Závěrem popisuje typy a obecnou správu procesů.
Kapitola 4 - Nástroje údržbáře
Úvodem kapitoly je popsán způsob práce s manuálovými a info stránkami, následuje osvětlující vysvětlení jak v Linuxu funguje technická podpora. Zbytek kapitoly je prošpikován nepřeberným množstvím logicky do skupin rozdělených základních příkazů příkazového procesoru.
Kapitola 5 - Spuštění a ukončení chodu systému
Popisuje proces zavádění Linuxu, zaváděč LILO a jeho konfiguraci. Dále pak způsob zavádění pomocí DOSového programu LOADLIN, práci v režimu jednoho uživatele a spouštěcí a inicializační skripty (model Red Hat a model Debian).

Část 2 - Správa uživatelských účtů a programového vybavení

Kapitola 6 - Vytvoření a údržba uživatelských účtů
Tato kapitola popisuje formát a význam jednotlivých polí v souboru /etc/passwd, /etc/shadow a /etc/group. Dále popisuje všechny možné potřebné modifikace těchto souborů, ať již způsobem přímé editace nebo s využitím grafického konfiguračního nástroje Linuxconf.
Kapitola 7 - Bezpečnost systému
Úvod kapitoly patří popisu všemožných typů útoků. Následuje popis ověřování totožnosti - hashování, stínová hesla, moduly PAM pro ověřování totožnosti, přístupová práva k souborům, firewally (včetně podrobného popisu a ilustrativního příkladu), démon inetd, TCP wrappery a na závěr je uveden seznam pár utilit sloužících k detekci vniknutí.
Kapitola 8 - Správa programového vybavení
Kapitola popisuje způsob práce s binárními balíky typu RPM a DEB, dále popisuje instalaci (a tedy i způsob kompilace) z archivních souborů a kompilaci z balíků. Následuje obsáhlá část zabývající se otázkami kompilace kernelu, možnostmi volby konfigurace kernelu (zde jsou popsány jednotlivé konfigurační volby kernelu 2.4.x) a instalací kernelu včetně modulů. Zbytek kapitoly je zaměřen na vyhledávání aktualizací pro jednotlivé distribuce.

Část 3 - Optimalizace systému a správa disků

Kapitola 9 - Ladění výkonu
Popis technického vybavení, které bývá vetšinou příčinou úzkých míst v systému, nástroje pro vyhledávání úzkých míst a nástroje pro ladění výkonu a ladění systému X Window. Otázka aktualizací.
Kapitola 10 - Systémy souborů a správa disků
Kapitola popisuje podporu systému souborů v Linuxu a to nejen nativních, ale i cizích systémů souborů. Je zde zmíněna i nová nastupující generace žurnálových systémů souborů. U popisu těchto systémů je poněkud znát zastaralost některých údajů. Nechybí ani stručný popis síťových systémů souborů. Dále je zde popsán způsob připojení a odpojení systémů souborů včetně některých důležitých voleb potřebných pro připojení. Nechybí ani zmínka o vytvoření a způsobu použití odkládacího prostoru (swap). Závěr kapitoly obsahuje popis rozdělování disků, vytváření souborových systémů a kontrolu integrity těchto systémů.
Kapitola 11 - Zálohování a obnovení systému
Jsou zde popsány typy zálohování a jejich vzájemná kombinace. Následuje část o typech zálohovacích médií a čtečkách těchto médií i s popisem (a vyobrazením) principu činnosti. Dále je zde uveden popis příkazů a utilit (včetně GUI) pro zálohování, ať již na zmiňované magnetické pásky nebo na ostatní dostupná média.

Část 4 - Komunikace se zařízeními a psaní skriptů

Kapitola 12 - Sériová komunikace, terminály a modemy
Popis a význam sériových rozhraní, včetně rozhraní USB. Princip a konfigurace terminálů (program getty). Konfigurace modemů - popis konfiguračních souborů programu pppd a popis konfigurace pomocí grafické utility kppp. Popis posílání a příjmu faxových zpráv. Závěrem kapitoly je uveden popis konfigurace sériových tiskáren.
Kapitola 13 - Tiskárny a podsystémy řízení tiskové fronty
Základ této kapitoly tvoří popis nastavení tiskáren pomocí programu lpd. Nechybí zde však ani zmínka o programech lprng a cups a dále jsou zde zmíněny některé grafické konfigurační nástroje a popis jejich použití. Kapitola dále stručně popisuje typy tiskáren a princip jejich činnosti, možnosti vzdáleného tisku a možnosti tisku Linux <--> Windows.
Kapitola 14 - Usnadnění úlohy správce systému pomocí skriptů
Popisuje společné vlastnosti skriptovacích jazyků, dále se pak podrobněji věnuje skriptovacímu jazyku Bash. Nechybí ani stručné představení dalších používaných skriptovacích jazyků (perl, python, awk, ...). Závěr kapitoly se věnuje tvorbě inicializačních systémových skriptů, utilitě cron a at a příkazům, které se často používají ve skriptech.

Část 5 - Používání sítí a odstraňování chyb

Kapitola 15 - Sítě TCP/IP v Linuxu
Úvodem popisuje základní principy TCP/IP sítí (7 - vrstvý model ISO/OSI), způsob adresování v těchto sítích, konfiguraci prostředí TCP/IP. Nechybí samozřejmě popis a konfigurace směrování a DNS servery. Zbytek kapitoly se obšírně zabývá možnostmi a způsoby nastavení sdílení souborů (Linux <--> Linux/Unix - NFS, Linux <--> Windows - Samba).
Kapitola 16 - Systém X Window
Tato kapitola se zabývá systémem X Window - popisuje jeho koncepci, síťový protokol, bezpečnost, možnosti konfigurace tohoto systému a nástroje (včetně grafických), které výrazně ulehčují konfiguraci. Následuje popis konfigurace font serveru včetně popisu přidávání fontů. Závěr kapitoly patří správcům oken a prostředí pracovní plochy.
Kapitola 17 - Nastavení poštovního serveru
Úvodem kapitoly jsou stručně shrnuty protokoly elektronické pošty (SMTP, POP, IMAP). Následuje poměrně rozsáhlý popis konfigurace hlavních parametrů konfiguračního souboru sendmailu a konfigurace pop a imap démonů + konfigurace a použití programu fetchmail. Zbytek kapitoly je naplněn problematikou SPAMu a opatřeními, která vedou k jeho potlačení.
Kapitola 18 - Odstraňování problémů v Linuxu
Poslední kapitola se zabývá základními metodami a postupy odtraňování problémů. Autoři se zde pokusili popsat nejčastěji se objevující problémy včetně systémového řešení těchto problémů.

Celkově mám z celé publikace vesměs dobrý pocit a myslím si, že se v ní dá nalézt spoustu opravdu užitečných informací, proto by určitě neměla chybět v knihovně linuxových nadšenců, kteří to s administrací Linuxu myslí opravdu vážně.

Tolik na škodu nemusí být ani to, že v některých pasážích je znát, že uběhlo již mnoho Bytů v linuxových serverech od doby, kdy byla tato publikace napsána (autoři se opírají o distribuci Red Hat 7.0, zmínka o teprve testovacích verzích jádra 2.4.0, zmínky o ne zcela fungujícím rozhraní USB v těchto jádrech). Dalším nedostatkem této knihy je chybějící rejstřík, což podstatně prodlužuje čas hledání konkrétních informací. A na závěr nemohu nezmínit fakt, že v knize místy celkem vydatně řádil tiskařský šotek - obsahuje na můj vkus celkem velké množství překlepů a to i v ukázkových skriptech.

Název:Správa operačního systému Linux
Autor:Vicki Stanfield, Roderick W. Smith
Počet stran:704
Vydavatel:SoftPress
Vydavatel originálu: SYBEX
Datum vydání:15-07-2002
Cena:680 Kč
Online verze článku: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=27