LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> PostgreSQL (8) - SELECT II.

Další možnosti výběru dat z PostgreSQL, tentokráte se zaměřením na funkce pro zpracování dat a operace s daty z výběru.

4.4.2005 06:00 | MaReK Olšavský | Články autora | přečteno 23840×

Při výběru dat z tabulky je efektivnější a rychlejší zpracovat pokud možno co největší část dat zpracovat ihned na straně PostgreSQL serveru. Pro zpracování číselných dat jsou k dispozici aritmetické operace a funkce. Funkce a operátory lze kombinovat a zanořovat stejně, jako v každém programovacím jazyce, jediným rozdílem je, že se výsledek nepřiřazuje do proměnné. Název, pod kterým bude výsledná hodnota vrácena lze určit klíčovým slovem AS.

Syntaxe zápisu operátorů a funkcí je uvedena níže. Na místě proměnných mohou být hodnoty vybrané z tabulky (tj. názvy sloupců), ale i konstanty zadané SQL dotazu a funkce nezávislé na datech (aktuální datum/čas, náhodné číslo,...).

SELECT a operator b AS jmeno ...
SELECT a oper1 (b oper2 c) AS jmeno ...
SELECT fce1(a) AS jmeno ...
SELECT fce2(a oper1 fce2(b)) AS jmeno ...

Operace s číselnými daty

Operace s číselnými hodnotami jsou standardní,pro celá čísla jsou k dispozici logické operace. Níže uvedená tabulka uvádí základní aritmetické operátory.

operátor popis příklad
+ součet
   SELECT 2 + 5 AS soucet;
   soucet
   ------
   7
  
- rozdíl
   SELECT 8 - 3 AS rozdil
   rozdil
   ------
   5
  
* součin
   SELECT 3 * 5 AS soucin
   soucin
   ------
   15
  
/ podíl, jestliže jsou obě čísla celá, jsou desetinná místa oříznuta
   SELECT (25.0 / 2.0) AS podil1, 25 / 2 AS podil2;
   soucin1 | soucin2
   -----------------
   12.5  | 12
  
% modulo, zbytek celočíselného dělení
   SELECT 17 % 5 AS zbytek;
   zbytek
   ------
   2
  
^ umocnění
   SELECT 2^5 AS umocneni
   umocneni
   --------
   32
  
|/ druhá odmocnina
   SELECT |/16 AS odmocnina2;
   odmocnina2
   ----------
   4
  
||/ třetí odmocnina
   SELECT ||/64.0 AS odmocnina3;
   odmocnina3
   ----------
   4
  
! faktoriál (přípona)
   SELECT 5! as fakt;
   fakt
   ----
   120
  
!! faktoriál (předpona)
   SELECT !!6 as fakt;
   fakt
   ----
   720
  
@ absolutní hodnota
   SELECT @(-3 - 5) AS abs;
   abs
   ---
   8
  
& bitový součin
   SELECT 12 & 5 AS logsoucin;
   logsoucin
   ---------
   4
  
| bitový součet
   SELECT 12 | 5 AS logcoucet;
   logsoucet
   ---------
   13
  
# exclusivní bitový součet
   SELECT 5#4 AS xor1, 12#16 AS xor2, 21#42 as xor3;
    xor1 | xor2 | xor3 
    -----+------+------
     1 |  28 |  63
  
~ bitová negace
   SELECT ~17 AS negace;
   negace
   ------
   -18
  
<< bitový posun doleva
(za operátorem se uvádí o kolik bitů je posun)
   SELECT 1<<5 AS lposun;
   lposun
   ------
   32
  
>> bitový posun doprava
(za operátorem se uvádí o kolik bitů je posun)
   SELECT 132>>2 AS pposun;
   pposun
   ------
   33
  

Exklusivní bitového součet (XOR) je definová tak, že jsou-li na stejné pozici (míněno stejném bitu) stejné hodnoty, je výsledkem v tomto bitu 0, liší-li se tyto hodnoty, tj jedna je 0 a druhá je jedna, je výsledkem tohoto bitového součtu hodnota 1. Tento operátor se používá často v hrách a při šifrování.

Kromě běžných aritmetických přistupují i operátory pro práci s binárními řetězci (BIT, BIT VARYING). Binární řetězce pro operace &, # a | musí mít stejnou délku, bitové posuny zachovávají délku původního řetězce a neuchovávají bit, který "přetekl". Pro upřesnění toho, že se jedná i bitová pole lze dát před konstantu prefix "B", toto je podobné, jako v jazyce C/C++. Níže jsou uvedeny již jen příklady bez vysvětlování významu operátorů.

SELECT B'10101' & B'10011' AS bitsoucin;
SELECT B'10101' | B'10011' AS bitsoucet;
SELECT B'10101' # B'10011' AS bitxor;
SELECT ~B'10101' AS bitnot;
SELECT B'10101' << 2 AS lposun;
SELECT B'10011' >> 3 AS pposun;

Číselné funkce

Funkce pro práci s desetinnými čísly (přesnost double precision) jsou v PostgreSQL implementovány pomocí knihoven na hostitelském systému jejich přesnost je proto ne tomto do značné míry závislá. Tzn., že ne 64 bitovém systému by měla být vyšší přesnost, než na 32 bitovém. Některé z operátorů jsou ekvivalentní níže uvedeným funkcím.

V níže uvedém seznamu funkcí je použito označení [dp], pokud je výstupní hodnota typu double precission, nebo je vyžadován vstup tohoto typu. Jestliže je návratová hodnota funkce stejného typu, jako vstupní hodnota, je uvedena zkratka [st], případně bude uveden jiný typ, jako je numeric, decimal...

funkce návratový typ popis příklad
abs(x) [st] absolutní hodnota SELECT abs(-5) AS abshodn;
cbrt([dp]) [dp] druhá odmocnina SELECT cbrt(15) AS odm2
ceil([dp])
ceil(numeric)
[st] nejmenší celé číslo, ne menší než vstup SELECT ceil(25.3) AS ceil1;
SELECT ceil(-25.3) AS ceil2;
degrees([dp]) [dp] převod radiánů na stupně SELECT degrees(.25) AS uhelstupne;
exp([dp])
exp(numeric)
[st] přirozená mocnina (ekvivalentní e^x) SELECT exp(7.3) AS exphodh;
floor([dp])
floor(numeric)
[st] největší celé číslo, ne větší než vstup SELECT floor(4.8) AS floor1;
SELECT floor(-4.8) AS floor2;
ln([dp])
ln(numeric)
[st] přirozený logaritmus SELECT ln(677.0) AS prirlog;
log([dp])
log(numeric)
[st] logaritmus při základu 10 (deset, ne 2 ve dvojkové soustavě) SELECT log(15) AS desetlog;
log(a,b)
a, b typu numeric
numeric logaritmus čísla a při základu b SELECT log(15,5) AS baselogar;
mod(a,b) [st] zbytek celočíselného dělení a/b SELECT mod(15,4) AS zbytek;
pi() [dp] hodnota pí SELECT pi();
pow(a,b)
a,b jsou [dp], případně numeric
[dp], případně numeric umocnění a na b (a^b) SELECT pow(3,2.5);
radians([dp]) [dp] převod velikosti úhlu z radiánů na stupně SELECT radians(90);
random() [dp] Náhodné číslo v rozsahu 0.0-1.0 SELECT 5*random();
round([dp])
round(numeric)
[st] Zaokrouhlení SELECT round(3.45);
round(a,b)
a,b typu [dp], nebo numeric
numeric zaokrouhlení čísla a na b desetinných míst SELECT round(3.5527,3);
sign([dp])
sign(numeric)
[st] znaménko čísla, -1 je-li záporné, 0 je-li O, 1 je-li kladné SELECT sign(-3.5);
sqrt([dp])
sqrt(numeric)
[st] druhá odmocnina čísla SELECT sqrt(.64);
trunc([dp])
trunc(numeric)
[st] oříznutí o desetinnou část SELECT trunc(2.99);
trunc(a,b)
a typu numeric, b je typu integer
numeric oříznutí a na b desetinných míst SELECT trunc(3.1179,2);
acos([dp]) [dp] arcus cosinus (inverzní fce ke cos) SELECT acos(-.022);
asin([dp]) arcus sinus (inverzní funkce k sin) SELECT asin(0.33)
atan([dp]) arcus tangens SELECT atan(.5);
atan2(a,b) arcus tangens z a/b SELECT atan2(3,4)
cos(a) cosinus z úhlu a uvedeného v radiánech SELECT cos(3.1);
cot(a) cotangens úhlu a SELECT cot(6.0);
sin(a) sinus úhlu a SELECT sin(1.57);
tan(a) tangens úhlu a SELECT tan(2.0)

Agregační funkce

Získaná data z databáze lze zpracovat též pomocí agregačních funkcí, které hodnoty z několika řádků zpracují do jedné, používají se například při sdružování dat do skupin pomocí GROUP BY a výběru pomocí HAVING.

Přehled agregačních funkcí je v níže uvedené tabulce. Příklady a vysvětlení možností při práci s agregačními funkcemi jsou za přehledovou tabulkou. Výrazem v parametru může být pouze název sloupce, případně pomocí aritmetických operátorů a funkcí zpracovaný obsah více sloupců.

funkce typ vstupního argumentu typ výstupní hodnoty popis
avg(výraz) smallint, integer, bigint, real, double precision, numeric, interval numeric pro celočíselný vstup, double precision pro ostatní aritmetický průměr ze vstupních hodnot
count(*)   bigint počet vstupních hodnot (řádků při výběru/ve skupině)
count(výraz) libovolný bigint počet vstupních hodnot, které odpovídají zadanému výrazu
max(výraz) číslo, řetězec, datum/čas stejný jako vstup maximální hodnota ze vstupu
min(výraz) číslo, řetězec, datum/čas stejný jako vstup minimální hodnota ze vstupu
stddev(výraz) smallint, integer, bigint, real, double precision, numeric double precision pro desetinná čísla, numeric pro ostatní průměrná odchylka ze vstupu
sum(výraz) smallint, integer, bigint, real, double precision, numeric, interval bigint pro smallint a integer, numeric pro bigint, double precision pro desetinná čísla a ostatní se vrací ve stejném typu, jako byl vstup součet všech hodnot ze vstupu
variance(výraz) smallint, integer, bigint, real, double precision, numeric double precision pro reálná čísla, numeric pro ostatní vážená odchylka (druhá mocnina průměrné odchylky)

Příklady na použití agregačních funkcí:

SELECT avg(unitprice), id_category, count(*) FROM products GROUP BY id_category;
     avg     | id_category | count 
----------------------+-------------+-------
 125.0000000000000000 |      3 |   2
 50.0000000000000000 |      2 |   2
 
SELECT sum(pieces*unitprice), id_category, stddev(unitprice),variance(unitprice) 
 FROM products GROUP BY id_category;
  sum  | id_category |    stddev    |    variance    
---------+-------------+---------------------+-----------------------
 2750.00 |      3 | 35.3553390593273762 | 1250.0000000000000000
 150.00 |      2 |          0 |           0

Závěr

Tento díl byl zaměřen na vyjmenování funkcí a operátorů nad čísly a binárními řetězci, společně s vyjmenováním agregačních funkcí, použitelných při výběru dat společně s jejich seskupováním pomocí GROUP BY, či omezování výběru pomocí agregačních funkcí použitím HAVING. Pro někoho mohl být tento díl trochu nudnější a připomínat přepis dokumentace, ale v takovýchto případech se příručka ani moc jinak uspořádat nedá. Bohužel ještě budou nejméně dva takovéto díly, protože zbývají funkce pro práci s řetězci, s datumem/časem, geometrickými a sítovými typy.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze