LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Perl (62) - OOP - přetěžování

Perl Podíváme se na to, jak lze stávající operátory naučit pracovat s novými datovými typy. Taktéž si ukážeme přetěžování konstant.

28.8.2007 06:00 | Jiří Václavík | Články autora | přečteno 16822×

Perl je poměrně tolerantní vůči datovým typům operandů. Ale pouze do jisté míry. Lze sčítat čísla a řetězce, ale už ne objekty. Přetěžování je cestou, jak to vestavěné operátory naučit.

To je velmi užitečné pro snažší manipulaci s objektem. Představme si nějakou datovou strukturu, se kterou má smysl provádět nějakou operaci. Vezměme si jako příklad matice. Přetěžování nám zajistí, že dva objekty $a a $b typu Matice budeme sčítat příkazem $a + $b, tisknout pomocí print v přehledné tabulce nebo počítat determinant jako abs($a).

Potřeba je k tomu pragma overload a napsání několika podprogramů na obsloužení operátorů.

Syntaxe přetěžování

Pro aktivaci přetěžování je potřeba zavolat pragmu overload s příslušnými parametry. Ty jsou tvořeny dvojicemi v následujícím formátu.

"operátor" => \&obslužný_podprogram

Uveďme si konkrétní příklad použití pragmy overload. Význam operátorů si vysvětlíme později.

use overload
  "+"    => \&plus,
  "-"    => \&minus,
  "nomethod" => sub {die "To neumím."},
  "fallback" => 0;

Jakmile nyní použijeme nad objektem operátor, vyvolá se podprogram, jež tento operátor reprezentuje, a jako parametry mu budou předány operandy prováděné operace (v případě unárního operátoru je druhá hodnota v poli parametrů nedefinovaná) a dále jejich pořadí (pořadí je pravdivá hodnota pro opačné pořadí a nepravdivá pro zachované pořadí).

Postup hledání podprogramu pro operátor

Podívejme se, co se děje po požadavku na provedení operace nad objektem.

 1. Pokud byl pomocí pragmy overload nastaven pro danou operaci jako ovladač nějaký podprogram, pak se zavolá právě ten.
 2. Pokud jsme prováděné operaci žádný ovladač nepřiřadili, zkusí Perl tento ovladač na základě ostatních námi definovaných operací sám vymyslet. Tento krok lze vynechat pomocí fallback.
 3. Jako další v pořadí Perl zkouší volat metodu nomethod.
 4. Pokud neuspějeme ani napotřetí, dojde k chybě.

Speciální operátory fallback a nomethod

fallback určuje, jak se bude postupovat v případě, kdy nebyl nalezen ovladač pro danou operaci. To, že Perl v druhém kroku hledání vhodného podprogramu zkouší vymyslet ovladač sám, nemusí být v našem zájmu. Proto je možné takové chování zakázat a druhý krok vynechat. Podívejme se, jaké máme možnosti pro nastavení fallback.

HodnotaPopis
undefPerl zkouší odvodit ovladač, až poté se volá nomethod a poté je vyvolána výjimka
defined truestejné jako u undef, ale není vyvolána výjimka
defined falsePerl neodvozuje, hned je voláno nomethod a následuje výjimka

Funkce nomethod je volána tehdy, když není definována ani odvozena požadovaná operace. nomethod dostává stejné parametry jako ostatní operátory a navíc také operátor ve tvaru řetězce.

Seznam operátorů s možností přetížení

Podívejme se, které všechny operátory můžeme přetížit. Všechny takové jsou v proměnné %overload::ops roztříděny přehledně do kategorií. Podívejme se tedy na její obsah.

%overload::ops = {
  '3way_comparison' => '<=> cmp',
  'dereferencing'  => '${} @{} %{} &{} *{}',
  'str_comparison' => 'lt le gt ge eq ne',
  'with_assign'   => '+ - * / % ** << >> x .',
  'binary'     => '& | ^',
  'iterators'    => '<>',
  'unary'      => 'neg ! ~',
  'special'     => 'nomethod fallback =',
  'num_comparison' => '< <= > >= == !=',
  'assign'     => '+= -= *= /= %= **= <<= >>= x= .=',
  'mutators'    => '++ --',
  'func'      => 'atan2 cos sin exp abs log sqrt int',
  'conversion'   => 'bool "" 0+'
};

Nyní se podívejme na vybrané operátory, které Perl buď umí odvodit nebo které si žádají jiný komentář.

OperátoryPopisAutomatické odvození
negunární minuspomocí binárního -
.zřetězenípomocí ""
""použití objektu jako řetězce (tisk, zřetězení, klíč v hashi)
0+použití objektu jako čísla (u aritmetického operátoru, index pole, při definici rozsahu)
boolpoužití objektu jako pravdivostního výrazu
! notnegacepomocí "", bool nebo 0+
+=pomocí +
.=pomocí "", .
++ --inkrementacepomocí += -=
< <= != == >= >relace pro číslapomocí <=>
lt le gt ge eq nerelace pro řetězcepomocí cmp
abspomocí neg a < nebo <=>
=kopírovací konstruktor, používá se automaticky například u inkrementace

Přetěžování a dědičnost

Potomci dědí přetížené operace po svých předcích. Pravidla pro pořadí jsou stejná jako při volání metod.

Příklad - reprezentace vektorů

Uveďme si konkrétní příklad na přetěžování. Budeme mít objekt reprezentující vektor. Pro názornost to bude modul reprezentující pouze třídimenzionální vektory.

Budeme přetěžovat několik operací. Vytvoříme ovladače pro součet, rozdíl, skalární a vektorový součin, násobení skalárem, kopírování, tisk a normu vektoru.

Nejprve tedy uvedeme direktivu autoload s operacemi, které budeme chtít dodefinovat pro vektory.

package Vektor3D;
use overload
  '""' => \&tisk,
  "-"  => \&minus,
  "+"  => \&plus,
  "="  => \&copy,
  "."  => \&skalarni_soucin,
  "x"  => \&vektorovy_soucin,
  "*"  => \&nasobek,
  "abs"  => \&absolutni_hodnota,
  "nomethod" => sub {die "Operaci ", $_[3], " neumím."};

Nyní budeme implementovat jednotlivé metody. Je třeba si uvědomit, že téměř každá z předcházejících metod bude zároveň konstruktorem. Musí tedy vracet objekt vytvořený pomocí bless.

Nejprve vytvoříme klasický konstruktor new. Objekt budeme reprezentovat polem.

sub new {
  my($pkg, $r_vektor) = @_;
  return bless $r_vektor, $pkg;
}

Nyní vytvoříme ovladač pro tisk. Chceme, aby se vektor tiskl ve formátu (x;y;z). Vrátíme tedy zformátovaný řetězec.

sub tisk {
   my($self) = @_;
   return sprintf("(%i;%i;%i)", $$self[0], $$self[1], $$self[2]);
} 

Násobení skalárem vytvoří z daného vektoru nový vektor, jehož složky budou vynásobeny skalární hodnotou. Protože výsledkem bude nový vektor, je třeba vrátit objekt. Ať je násobení zapsáno zleva nebo zprava, v podprogramu dostaneme jako první parametr vektor. Násobení skalárem je komutativní a nezajímá nás tedy třetí parametr, který udává pořadí.

sub nasobek {
   my($u, $n) = @_;
   return bless [$n*$$u[0], $n*$$u[1], $n*$$u[2]], ref $u;
}

Obdobně napíšeme také součet dvou vektorů.

sub plus {
  my($u, $v) = @_;
  return bless [$$u[0]+$$v[0], $$u[1]+$$v[1], $$u[2]+$$v[2]], ref $u;
}

Další metody fungují analogicky.

sub skalarni_soucin {
  my($u, $v) = @_;
  return bless [$$u[0]*$$v[0], $$u[1]*$$v[1], $$u[2]*$$v[2]], ref $u;
}

sub vektorovy_soucin {
  my($u, $v) = @_;
  return bless [$$u[1]*$$v[2]-$$u[2]*$$v[1], $$u[2]*$$v[0]-$$u[0]*$$v[2],
  $$u[0]*$$v[1]-$$u[1]*$$v[0]], ref $u;
}

sub copy {
  return bless $_[0], ref $_[0];
}

sub absolutni_hodnota {
  my($u) = @_;
  return sqrt($$u[0]**2 + $$u[1]**2 + $$u[2]**2);
}

Nyní máme k dispozici sadu operátorů pro manipulaci s vektory.

use Vektor3D;

my @p1 = (2, 3, 5);
my @p2 = (4, 8, 5);

$u = Vektor3D->new(\@p1);
$v = Vektor3D->new(\@p2);

my $w = $u + $v; #je vytvořen objekt $w = (6;9;10)
print $w;    #tiskne řetězec (6;9;10)

Všimněme si ještě automatického odvozování operátorů. Pro naše vektory lze využít i operaci +=, ač nebyla definována. Perl si ji totiž odvodil na základě naší definice operátoru +.

Přetěžování a konstanty

Pragma overload poskytuje také funkci constant, kterou využijeme k přetěžování konstant. To znamená možnost upravit jejich výstupní formát.

Podívejme se, které typy konstant je možné přetížit.

KonstantaPopis
integercelé číslo
floatdesetinné číslo
binaryčíslo v jiných číselných soustavách
qřetězec
qrregulární výraz

Opět budeme definovat nové metody, které ve výsledku upraví výsledný formát konstanty. Zde se to dělá uvnitř funkce import v modulu, kde chceme přetížení zavést. Opět daným typům konstant přiřadíme obslužné podprogramy.

package Pretizeni;
use overload;

sub import {
  overload::constant
    "float" => sub {...},
    "q"   => sub {...}
}

1;

Obslužné podprogramy dostanou jako parametry implicitně hodnotu konstanty, jak byla zapsána a hodnotu, jak ji zpracuje Perl. Pro konstanty typu q a qr se předává ještě 3. parametr a místo použití. Ten může nabývat těchto hodnot.

HodnotaPopis
trřetězec použitý u nahrazení u operátorů tr, y
sřetězec použitý u nahrazení u operátoru s
qqřetězec, ve kterém je symbol s expanzí
qřetězec, ve kterém není symbol s expanzí

Jako příklad si napišme dvě metody. První bude zajišťovat, že u desetinných čísel se bude tisknout místo desetinné tečky desetinná čárka. Na druhé si ukážeme, jak a na kterých místech Perl zpracovává řetězce. Tento podprogram s řetězcem nic dělat nebude, ale na místech vyhodnocování vytiskne tento řetězec a typ použití. Uveďme si, jak tedy bude vypada funkce import.

sub import {
  overload::constant
    "float" => sub {
      $_ = shift;
      s/\./,/i;
      return $_;
    },
    "q" => sub {
      print "@_\n";
      return shift;
    }
};

Nyní můžeme modul použít a zkusit nějaký testovací program. V tom našem dojde celkem 4× ke zpracování řetězce.

use Pretizeni;
$x='bez expanze $x'."s expanzi $x";
$x=~tr/abcd/ABCD/;
print 1.59;

Pokud by někoho zajímaly další příklady, pak na perl.com vyšel hezký článek o reprezentaci zlomků. Řada dalších vlastností přetěžování je také v dokumentaci.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze