LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Perl (6) - Pravdivostní výrazy

Perl Výrazy jsou základním kamenem programovacích jazyků. Je jimi cokoliv, co má nějakou hodnotu. Jinými slovy, výrazy se vyskytují v podstatě na každém řádku kódu.

11.4.2005 06:00 | Jiří Václavík | Články autora | přečteno 44471×

Každý zápis, jehož vyhodnocením získáme nějakou hodnotu, je výrazem. Připomeňme, že s výrazy se setkáváme již od počátku seriálu. Například konstanty (tedy samotná čísla nebo řetězce), proměnné, příkaz print jsou všechno výrazy. Dnes si uděláme jejich systematičtější přehled a značně rozšíříme arzenál operátorů, kterými se určuje, jak se má výraz vyhodnocovat.

Trochu nepřesně lze říci, že výraz se středníkem na konci se stává příkazem. Proto, pokud jakémukoliv příkazu odejmeme středník, získáme výraz. Příkaz tedy má také nějakou hodnotu - a to i když není potřebná. Například, k čemu nám je, že příkaz print vrátí hodnotu 1? Většinou k ničemu, nicméně z principu je vyhodnocení nezbytné, neboť musí jít vyhodnotit každý výraz. Dokonce lze říci, že program je posloupností výrazů a středníků.

Pravdivostním výrazem myslíme výraz, který se vyhodnocuje na typ pravda / nepravda (například test u podmínek). Ve skutečnosti je ale každý výraz pravdivostní. Vyhodnocením libovolného výrazu je totiž možné získat pravdu nebo nepravdu. I přesto se teď zaměřme jen na výrazy tvořené relačními, logickými a pro zajímavost i bitovými operátory.

Způsoby vyhodnocování

Začněme ukázkou. Co vytisknou následující příkazy?

print 9 > 6;
print 9 > 18;

V prvním případě bylo vytisknuto 1, ve druhém případě "" (tedy prázdný řetězec). Proč? Číslo 9 je skutečně větší než 6. Výraz se tedy vyhodnotí jako pravda a tiskne se hodnota true. Protože Perl neobsahuje žádný speciální booleovský datový typ, uchovávající pouze hodnoty false a true, tiskne se místo true hodnota 1. Naopak prázdný řetězec značí false.

Obvyklou konvencí je, že úspěšně vykonaný příkaz vrátí pravdivou hodnotu a neúspěšně vykonaný nepravdivou. Zkuste na základě tohoto a předchozího odstavce určit, co se vytiskne následujícím příkazem:

print print "";

Test porovnání dvou hodnot můžeme užít v podmínce:

$a = 3;
$b = 2;

if ($a > $b){# $a je skutečně větší než $b (3 > 2). Výsledkem tohoto výrazu je 1 - tedy true
  print '$a je větší než $b';
  print "\n";
}
else{
  print '$b je větší než $a';
  print "\n";
}

Všimněme si, že jsme použili apostrofy jako označení řetězce. To proto, aby se místo $a a $b nevytiskly jejich hodnoty. (i když by to v tomto případě zas tolik nevadilo)

Zkusme ještě další příklad:

if ($zisk < 0){
  if ($zakazky == 0){
    $bankrot = 1;
  }
  else{
    $zamestnancu *= 3/4;
  }
}
elsif ($zisk > 1e7){
  $plat *= 1.05;
}

Operátory pro porovnávání (relační operátory):

OperaceOperátor pro číslaOperátor pro řetězceCelý název
je rovno==eqEQual
není rovno!=neNot Equal
je menší než<ltLess Than
je větší než>gtGreater Than
je menší nebo rovno než<=leLess than or Equal
je větší nebo rovno než>=geGreater than or Equal
je menší, rovno nebo menší než<=>cmpCoMParison

Výsledky porovnávání čísel jsou intuitivní - řídí se zákony matematiky.

Ale jak se porovnávají řetězce? Perl vezme první znak levého operandu a porovná jej s pravým. To samé s druhým atd. Každý znak bere jako číslo, určené jeho ASCII hodnotou. První odlišnost, kterou Perl objeví rozhodne o výsledku porovnání. Není-li žádná odlišnost, výrazy jsou si rovny.

$a = 4;
$b = 8;

#výraz $a == $b bude vyhodnocen jako false. 4 není rovno 8
if ($a == $b){ 
  print "$a == $b\n";
}

#výraz $a != $b bude vyhodnocen jako true. 4 není rovno 8.
if ($a != $b){ 
  print "$a != $b\n";
}

#výraz $a > $b bude vyhodnocen jako false. 4 není větší než 8.
if ($a > $b){ 
  print "$a > $b\n";
}

#výraz $a != $b bude vyhodnocen jako true. 5 * 4 je větší než 2 * 8.
if (5 * $a >= 2 * $b){ 
  print "5 * $a >= 2 * $b\n";
}

#'a' je v ASCII tabulce paradoxně až za 'A', takže je větší.
#Platí, že jakékoliv malé písmeno je vždy větší než jakékoliv velké písmeno.
if ("a" gt "A"){ 
  print "a > A\n";
}

#u číselného porovnávání se Perl řídí matematicky správně, u řetězců to ale zdánlivě neplatí.
#"1slon" bude vyhodnocen jako 1, "slon" jako 0. 1 > 0
if ("1slon" == "slon"){ 
  print "1slon > slon\n";
}

#slon sice není 1slon, ale je to myš. Oba výrazy budou vyhodnoceny jako 0, tudíž se rovnají.
if ("slon" == "myš"){ 
  print "slon == myš\n";
}

Operátor <=> vrací hodnotu 1, je-li pravý výraz větší než levý, hodnotu -1, je-li levý výraz větší než pravý nebo hodnotu 0, jsou-li výrazy na obou stranách stejné.

$a = 1;
$b = 2;

print $a <=> $b; #-1
print $b <=> $a; #1
print $a <=> 1;  #0

Logické operátory

Obyčejné testy většinou nestačí. Občas potřebujeme podmínku typu je-li a > b a zároveň a > d. Od toho jsou logické operace.

OperaceOperátorCéčkovský zápis
Konjunkce (logické a)and&&
Disjunkce (logické nebo)or||
Negacenot!
Defined-or //

Céčkovský zápis operátorů má stejný význam jako operátory, liší se jen v prioritě.

Konjunkce je splněna, jsou-li oba její operandy true. Disjunkce je splněna, je-li alespoň 1 její operand true (je-li true první operand, druhý je přeskočen a už se nevyhodnocuje - výsledek by to neovlivnilo; této vlastnosti můžeme použít při konstrukcí podmínek bez řídících konstrukcí).

aba and ba or b
1111
1001
0101
0000

Defined-or dělá totéž jako logické nebo až na to, že levý operand je testován na definovanost (nikoliv na pravdivost). Nebudeme se jím zatím zabývat, avšak jde o užitečný nástroj pro konstrukci podmínek bez řídících konstrukcí.

Negace vrací opačnou hodnotu než její operand. Jde o unární operátor.

$a = 4;

#1 je true, $a také, proto je test vyhodnocen jako true
if (1 and $a){ 
  print "1. test\n";
}

#1 je true, ale prázdný řetězec ne, proto je test vyhodnocen jako false
if (1 and ""){ 
  print "2. test\n";
}

#1 je true, výsledek je taky true
if (1 or ""){ 
  print "3. test\n";
}

#1 je true, výsledek je taky true
if (1 or 2){ 
  print "4. test\n";
}

#1 je true, negace obrací výraz, takže test je false
if (!1){ 
  print "5. test\n";
}

#1 and "MP" je true, potom je true i 0 or (1 and "MP"). Tento celý výraz je operandem
#druhého or a protože je true, je i tato operace or true. Výsledek negujeme a dostáváme false.
if (!(0 or (1 and "MP") or ($a and ""))){ 
  print "6. test\n";
}

Přiřazení jako test podmínky

Jako test se hojně používá i přiřazení (nejčastěji ve spojení se čtením dat ze souboru, databáze apod.). Přiřazujeme-li hodnotu true, je i celý test true. Přiřazujeme-li hodnotu false, je test také false.

if ($a = 0){ #0 je false
  print "TRUE\n";
}
else{
  print "FALSE\n";
}

Připomeňme, že to není porovnávání. To bychom museli použít operátor ==.

Příklad - absolutní hodnota

Zkusme napsat program, který vypíše absolutní hodnotu čísla. Stačí vynásobit hodnotu číslem -1, pokud je záporná.

#!/usr/bin/env perl
use strict;

my $hodnota = -3;

if ($hodnota < 0){
  $hodnota *= -1;
}

print "$hodnota\n";

Chceme-li, dá se podmínka pomocí podmínkového operátoru zahrnout přímo do funkce print.

#!/usr/bin/env perl
use strict;

my $hodnota = 3;

print $hodnota < 0 ? $hodnota * -1 : $hodnota . "\n";

V tomto případě se nejdříve vyhodnotí výraz $hodnota < 0 ? $hodnota * -1 : $hodnota a poté se tiskne.

Bitové operátory

Ještě se zmiňme o dalším typu operací - bitových. Pokud vás nezajímají, klidně tuto část přeskočte, protože se s nimi běžný člověk nesetkává často.

Bitové operace mají význam jen v případě celočíselných operandů (zadáme-li desetinné číslo, Perl si desetinnou část odřízne). Podívejme se na tabulku bitových operátorů.

OperátorOperacePočet operandů
~bitová negace (bitové not)1
&bitový součin (bitové and)2
|bitový součet (bitové or)2
^exkluzivní bitový součet (bitové xor - výlučné nebo)2
>>bitový posun doprava2
<<bitový posun doleva2

Bitové operátory fungují tak, že je operand (nebo operandy) převeden do dvojkové soustavy. U operátorů &, | a ^ Perl postupně porovnává bity na stejných pozicích.

Následující tabulka ilustruje význam bitových operátorů:

bit abit ba & ba | ba ^ b
00000
01111
10111
11110

bitové not

Každý výsledný bit je doplňkem bitu operandu do 1. Funguje tudíž na různých počítačích jinak (podle rozsahu čísla). Zkusíme negaci pro 110101110000101:

  0b11111111111111111111111111111111
$a 0b00000000000000000110101110000101
  ----------------------------------
~$a 0b11111111111111111001010001111010

bitové and

Pokud jsou v pravém i levém operandu bity na stejných pozících 1, výsledkem na daném bitu je 1. V ostatních případech je výsledkem 0.

$a = 1631;
$b = 55;
print $a & $b; #23

1631 a 55 vyjádříme ve dvojkové soustavě. Odtud je zřejmé, jak se k výsledku došlo.

$a   0b11001011111  1631
$b   0b   110111   55
    -------------   ----
$a & $b 0b00000010111   23

bitové or

Pokud jsou v operandech oba bity na stejných pozicích 0, výsledkem bitu na dané pozici ve výsledku je 0. Vyskytne-li se v jednom z nich 1 (tedy všechny ostatní případy), výsledkem je 1.

$a = 1322;
$b = 986;
print $a | $b; #2042

To je zřetelné odtud:

$a   0b10100101010  1322
$b   0b 1111011010   986
    -------------  ----
$a | $b 0b11111111010  2042

bitové xor

Číslice 1 a 0 nebo 0 a 1 se vyhodnotí jako 1, v ostatních případech je výsledkem 0.

$a = 30549;
$b = 6806;
print $a ^ $b; #28099

Bitově:

$a   0b111011101010101  30549
$b   0b001101010010110   6806
    -----------------  -----
$a ^ $b 0b110110111000011  28099

bitový posun

Operátor >> umazává zprava bity, operátor << (zleva) přidává nuly.

$a = 61;
$b = 2;
print $a >> $b; #15
print $a << $b; #244

Bitově:

$a    0b 111101   61
$b         2   2
    ----------  ---
$a >> $b 0b  1111   15
$a << $b 0b11110100  244

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

tabulka - bitovy sucet 1.11.2011 23:20 jozef riha
  L Re: tabulka - bitovy sucet 10.11.2014 19:03 Libor Suchý
    L Re: tabulka - bitovy sucet 10.11.2014 19:09 Libor Suchý
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze