LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Perl (30) - Práce se soubory

Rozšiřující informace k minulému dílu.

7.4.2006 09:00 | Jiří Václavík | Články autora | přečteno 40115×

Zápis na libovolnou pozici

Připisujeme-li do souboru, je zde možné kromě zapisování na jeho konec i přidávání textu kamkoliv jinam. Perl obsahuje funkci seek, která nastavuje pozici, kde má dojít k zápisu. seek má 3 argumenty, které určují ovladač a pozici:

  1. ovladač
  2. posun - tedy počet znaků, o který se bude pozice posunovat.
  3. pozice, odkud se bude posunovat. Tento argument může nabývat následujících hodnot:
    • 0 - nastavuje pozici posunu
    • 1 - k současné pozici přidává posun
    • 2 - pozici nastavuje na konec souboru + posun. Je logické, že posun je pak záporný

Abychom si mohli názorně ukázat, jak funkce seek funguje, vytvoříme textový soubor, ve kterém budou dobře vidět změny a jejich pozice. Takový soubor může vypadat následovně.

**********
**********
**********
**********
**********

Zkusme v něm nahradit pár hvězdiček na libovolném místě textu:

open SOUBOR, "+< soubor"; #otevření pro současné čtení a zápis

seek SOUBOR, 15, 0;       #pozice 15
print SOUBOR "X";

seek SOUBOR, 3, 1;        #pozice 15+3=18
print SOUBOR "X";

seek SOUBOR, -5, 2;       #pozice (počet_znaků_souboru)+(-5)
print SOUBOR "X";

seek SOUBOR, 4, 0;        #pozice 4
print scalar <SOUBOR>;    #jako bonus vypíšeme zbytek řádku
                          #to je ukázka zápisu a čtení zároveň z 1 ovladače

Nyní velice hezky vidíme výsledek. Soubor, do kterého jsme zapisovali, má následující obsah.

**********
****X***X*
**********
**********
******X***

Zamykání souborů

Obzvláště při psaní aplikací, které sdílejí tytéž data - tedy například u webových aplikací, časem narazíme na problém. Může se totiž klidně stát, že několik lidí pošle serveru současně data, která mají být zapsána do téhož souboru. To vede k závažným problémům v podobě ztráty dat. Je třeba nějakou organizaci sdílení souborů. Tuto záležitost nejlépe vyřešíme blokováním přístupu k souboru během práce s ním.

Zde je syntaxe příkazu flock, který obstarává zamykání.

flock(soubor, režim);
flock(ovladač, režim);

V tabulce jsou možné režimy, do kterých lze soubor přepnout.

RežimNázevČinnost
1LOCK_SHzámek pro čtení (sdílený)
2LOCK_EXzámek pro zápis (nesdílený)
4LOCK_NBneblokující zámek
8LOCK_UNuvolnění zámku

Zámek pro čtení zabraňuje zápisu v okamžiku, kdy soubor někdo jiný čte. Zámek pro zápis zamezuje jakémukoliv pokusu o otevření.

Pokud to není opodstatněné, rozhodně neblokujte soubory na delší dobu. Například pokud program čeká na uživatelský vstup, je soubor otevřen zbytečně, protože program dlouhou dobu nic nedělá.

Ukažme si jednoduchý úsek kódu, jež přibližuje zápis do souboru, který byl předtím uzamčen.

open(SOUBOR, ">soubor") or die "Nelze otevřít soubor: $!\n";
flock(SOUBOR, 2) or die "Nelze zamknout soubor\n"; #zamkneme soubor pro zápis
print SOUBOR "text, zapsaný pomocí zámku";
flock(SOUBOR, 8); #uvolníme zámek
close SOUBOR;

Jako parametr funkce flock lze použít místo režimu i jeho symbolický zápis, avšak k tomu je třeba zavést modul Fcntl.

use Fcntl qw(:DEFAULT :flock);
...
flock(DATA, LOCK_SH);#zamkneme pro čtení

Dočasné soubory

Dočasné soubory jsou obyčejné soubory, které slouží programu pouze po dobu jeho vykonávání. Program ho tedy musí vytvořit a smazat. Zmiňuji se o tom proto, že program může spouštět ve stejný okamžik více lidí a je nutné zabezpečit, aby každé spuštění programu mělo vlastní dočasný soubor.

Dočasné soubory jsou odlišným problémem od zamykání. Zde slouží každému uživateli jeden soubor po dobu jeho práce, narozdíl od zamykání, které se používá u veřejných souborů.

Dočasný soubor musí mít jméno charakteristické pro každého uživatele - tedy jméno, které ho jednoznačně identifikuje. Příkladem takového unikátního řetězce je proměnná $$, jež obsahuje ID procesu (PID). To je jedinečné pro každý proces běžící zároveň na stejném operačním systému. Dočasný soubor tak bude v názvu obsahovat PID. Z toho plyne, že vytváření dočasných a běžných souborů se nijak neliší, pouze u dočasných musíme zavést jednoznačná jména.

open(TEMP, ">/tmp/$$");

Přejmenování a přesouvání souborů

Příkaz rename přijímá jako první argument název existujícího souboru a druhým je nový název. Pokud zdrojový soubor neexistuje, vrací funkce false. rename se, stejně jako všechny funkce zmíněné dále, často používá v jednořádkových skriptech, o kterých bude v seriálu řeč později.

rename "zaloha", "20060402zaloha" or die "Soubor nebyl přejmenován. $!";

Mazání souborů

Funkce unlink maže všechny ze seznamu souborů (obyčejných nebo odkazů), které jí jsou předány. Pro mazání adresářů nelze unlink na většině systémech použít. Můžeme však použít funkci rmdir.

unlink "kopie1.dat", "kopie2.dat" or die "Soubor nebyl smazán. $!";

Práva a vlastník souboru

Funkce chmod přijímá mód a seznam souborů. Mód je číslo, vyjadřující práva pro vlastníka, skupinu a ostatní. Obvykle se udává v osmičkové soustavě (0755, 0711, 0644 apod.). Pokud neudáte nulu před osmičkové číslo, bude bráno jako desítkové a práva se nastaví úplně jinak!

chmod 0755, "logo.png", "tlacitko.png";

Podobná funkce, chown, mění vlastníka. Parametry jsou UID, GID a seznam souborů.

chown 1001, 100, "logo.png";

Oříznutí souboru

truncate zkrátí soubor na uvedenou velikost (počet znaků). Soubor lze uvést jménem nebo ovladačem.

truncate "logo.png", 100;

Počítadlo znaků

Napíšeme si program, který ze vstupu načte znak a jmého souboru a následně spočítá podíl (v procentech) výskytu zadaného znaku k celkovému počtu znaků v souboru. Přitom nebude počítat znak nového řádku. Dále, abychom vyzkoušeli i trochu jinou práci s ovladači, bude existovat volba, zda vypsat výsledek na výstup nebo do jiného souboru.

Nejprve tedy načteme název zdrojového souboru, hledaný znak a volbu. Dále podle volby nastavíme, kam bude směřovat ovladač CIL. Jsou 2 možnosti - buď standartní výstup nebo textový soubor. Poté prohledáme znak po znaku zdrojový soubor, přičemž budeme počítat počet výskytů hledaného znaku a také všechny znaky mimo znak nového řádku dohromady. Nakonec spočítáme hledaný podíl a vytiskneme pomocí ovladače CIL. Sice to není příklad, který dělá něco užitečného, ale můžeme si na něm demonstrovat některé konstrukce.

Nejdříve definujeme proměnné a načteme data. Přitom musíme otestovat, zda je hledaný znak opravdu jen 1 znak.

my $zdroj;         #jméno zdrojového souboru
my $volba;         #kam se budou tisknout výsledky - na výstup (1) nebo
                   #do souboru (2)

my $znaku = 0;     #celkový počet znaků v souboru
my $hledany;       #hledaný znak
my $hledanych = 0; #počet výskytů hledaného znaku v souboru

print "Zadejte zdrojový soubor: ";
chomp($zdroj = <STDIN>);

print "Zadejte hledaný znak: ";
chomp($hledany = <STDIN>);
if (length($hledany) != 1){
    die "Toto není regulérní znak.\n";
}

Dále musíme načíst uživatelovu volbu. Jsou 3 možnosti. Zadá-li uživatel 1, bude ovladač CIL směřovat na standartní výstup. Zadá-li 2, bude ten samý (což je výhodné, protože se pak už o výstup nemusíme starat) ovladač směřovat do souboru. Na ten se tedy musíme uživatele zeptat a následně ho otevřít. Poslední případ nastává, pokud není zadána správná volba.

print "Chcete vytisknout statistiky na výstup (1) nebo zapsat
do souboru (2)?
";
chomp($volba = <STDIN>);

if ($volba == 1){
    open(CIL, ">-") or die "Nelze zapisovat na standartní výstup. $!\n";
}elsif ($volba == 2){
    print "Zadejte cílový soubor: ";
    my $cil = <STDIN>;
    open(CIL, ">>$cil") or die "Nelze otevřít cílový soubor. $!\n";
}else{
    die "Toto není regulérní volba.\n";
}

Teď můžeme začít se samotným výpočtem. Musíme vymyslet, jak otestovat každý znak. Budeme tedy cyklem while načítat řádek po řádku, každý řádek rozdělíme funkcí split na znaky, každý znak porovnáme s hledaným znakem a inkrementujeme příslušná počítadla (jsou-li testovaný znak a hledaný znak shodné, inkrementujeme celkový počet znaků i výskyt hledaného znaku, v opačném případě jen celkový počet). Předtím ještě musíme ošetřit, zda není testovaným znakem znak nového řádku.

open(ZDROJ, $zdroj) or die "Nelze otevřít zdrojový soubor: $!\n";

while (<ZDROJ>){     my @znaky = split "";

    foreach (@znaky){
        next if $_ eq "\n";
        $hledanych++ if $_ eq $hledany;
        $znaku++;
    }
}

Počítání vyskytnuvších se hledaných znaků uvnitř cyklu lze samozřejmě řešit i jinými způsoby.

Máme celkový počet znaků i počet výskytů hledaného znaku, nic nám již nebrání spočítat podíl a tisknout ho pomocí CIL, který už směřuje na vybraný výstup.

my $procent = $znaku==0 ? 0 : $hledanych/$znaku*100;
print CIL "Relativní četnost znaku \"$hledany\"
v souboru
$zdroj je $procent%.\n";

Příště se podíváme na testování souborů.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Když tempfile tak pořádně 12.5.2006 13:45 Hynek (Pichi) Vychodil
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze